روشی به منظور برقراری محرمانگی درمعماری های سرویس گرا باستفاده از خوشه بندی سرویس ها بوسیله الگوریتم k-means

روشی به منظور برقراری محرمانگی درمعماری های سرویس گرا باستفاده از خوشه بندی سرویس ها بوسیله الگوریتم k-means

روشی به منظور برقراری محرمانگی درمعماری های سرویس گرا باستفاده از خوشه بندی سرویس ها بوسیله الگوریتم k-means

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۱
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
در حوزه ی سیستمهای اطلاعاتی آگاه از فرآیند نیازمندی با اهداف امنیت ، محرمانگی، مقررات و ارزیابی ریسک تعریف میشود که چگونگی محافظت و دسترسی دارایی سازمان نظیر سیستمها، خدمات و اطلاعات را مدیریت میکند. از طرفی بدلیل اینکه یکپارچه سازی سرراست سرویسهای سازمانی با نیازبه کنترل دسترسی امن تداخل دارد،یک بازه گسترده از مدلهای کنترل دسترسی و پیادهسازیهای مرتبط، در طی دهههای گذشته پدیدار شدهاند….