رتبه بندی وبسرویس ها بر اساس ویژگیهای کیفی آنها با روش SAW

رتبه بندی وبسرویس ها بر اساس ویژگیهای کیفی آنها با روش SAW

رتبه بندی وبسرویس ها بر اساس ویژگیهای کیفی آنها با روش SAW

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
انتخاب یک وبسرویس بهمنظور انتخاب سرویسهای مناسب به آن وبسرویس است. رتبهبندی وبسرویسها یعنی مرتبسازی آنها بر اساس کارایی و درجه کیفیت خدماتی که ارائه میدهند است. ازاینرو در انتخاب یک وبسرویس برای یک مکان خاص در بین وبسرویسها مکانیسمهای زیادی وجود دارد. یکی از روشهای ساده و همچنین بسیار کارآمد استفاده از روشهای رتبهبندی چند معیاره است چراکه عوامل متعددی بر کیفیت خدمات در یک وبسرویس دخالت…

مقایسه فیلتر های دوبعدی میانه و آماری در پردازش تصویر با نرم افزار متلب

مقایسه فیلتر های دوبعدی میانه و آماری در پردازش تصویر با نرم افزار متلب

مقایسه فیلتر های دوبعدی میانه و آماری در پردازش تصویر با نرم افزار متلب

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۱۲
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
پردازش تصویر یکی از جدیدترین تکنولوژی های حال حاضر دنیا می باشد.این علم به سرعت به یکی از پرکاربردترین علوم در تمامی زمینه هاتبدیل شده است.دیگر کمتر سیستم کنترل شده ای را پیدا میشود که در آن از علم پردازش تصویر استفاده نشده باشد.در این مقاله چگونگی دریافت تصویر از دوربین،اضافه کردن نویز )فلفل نمکی( به تصویر وطراحی فیلتر برای رفع نویز و بررسی و مقایسه فیلتر های دوبعدی میانه و آماری موجود در…