زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

زمانبندی منابع پردازشی در محیط رایانش ابری با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم شبیه سازی تبرید

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۰
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
رایانش ابری محیط مناسب برای کاربران خود فراهم میکند و آنها میتوانند از تمامی منابع نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز با صرف هزینه کمتر استفاده کنند. انتقال بسیاری از سرویسهای شبکه روی محیط رایانش ابری، این محیط محاسباتی رابه یکی از مهمترین موضوعات تحقیقاتی تبدیل کرده است. در چنین محیطی زمانبندی مناسب منابع نه تنها به ارائهدهندگان ابر کمک میکند بلکه موجب تسریع در پاسخگویی به نیازهای کاربران…

دانود كتاب Core Java Volume I–Fundamentals

دانود كتاب 	Core Java Volume I--Fundamentals

دانود كتاب Core Java Volume I–Fundamentals

Title:
Core Java Volume I–Fundamentals
Volume:

Year:
۲۰۱۶
Edition:
۱۰

Language:
English
Pages (biblio ech):
۱۰۳۸

ISBN:
۰۱۳۴۱۷۷۳۰۴, ۹۷۸۰۱۳۴۱۷۷۳۰۴
ID:
۱۴۴۶۵۹۹

Time added:
۲۰۱۶-۰۱-۲۴ ۲۳:۵۷:۱۰
Time modified:
۲۰۱۶-۰۳-۲۰ ۱۰:۵۰:۵۰

Size:
۴۰ MB (42420032 bytes)
Extension:
pdf

 …