دانود كتاب Game Hacking: Developing Autonomous Bots for Online Games

دانود كتاب Game Hacking: Developing Autonomous Bots for Online Games

دانود كتاب Game Hacking: Developing Autonomous Bots for Online Games

 
Game Hacking: Developing Autonomous Bots for Online Games
Volume:

Author(s):
Nick Cano

Publisher:
No Starch Press
City:
 

Year:
۲۰۱۶
Edition:
Early Access

Language:
English
Pages (biblio ech):
۱۲۸

Size:
۵ MB
Extension:
pdf

 …

دانود كتاب WxPython Application Development Cookbook

دانود كتاب WxPython Application Development Cookbook

دانود كتاب WxPython Application Development Cookbook

 
WxPython Application Development Cookbook
Volume:

Author(s):
Cody Precord

Publisher:
Packt Publishing
City:
 

Year:
۲۰۱۶
Edition:
 

Language:
English
Pages (biblio ech):
۲۶۴

Size:
۲ MB (2602170 bytes)
Extension:
pdf

دانود كتاب HTML, CSS & JavaScript Web Publishing in One Hour a Day

دانود كتاب HTML, CSS & JavaScript Web Publishing in One Hour a Day

دانود كتاب HTML, CSS & JavaScript Web Publishing in One Hour a Day

 
HTML, CSS & JavaScript Web Publishing in One Hour a Day
Volume:

Author(s):
Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin

Year:
۲۰۱۶
Edition:
۷

Language:
English
Pages (biblio ech):
۷۷۰

Size:
۴۵ MB (47107578 bytes)
Extension:
pdf

دانود كتاب OpenCV By Example

دانود كتاب OpenCV By Example

دانود كتاب OpenCV By Example

 
OpenCV By Example
Volume:

Author(s):
Prateek Joshi, David Millán Escrivá, Vinicius Godoy

Publisher:
Packt Publishing
City:
 

Year:
۲۰۱۶
Edition:
 

Language:
English
Pages (biblio ech):
۲۹۷

Size:
۱۵ MB (15316175 bytes)
Extension:
pdf

 …

دانود كتاب Core Java Volume I–Fundamentals

دانود كتاب 	Core Java Volume I--Fundamentals

دانود كتاب Core Java Volume I–Fundamentals

Title:
Core Java Volume I–Fundamentals
Volume:

Year:
۲۰۱۶
Edition:
۱۰

Language:
English
Pages (biblio ech):
۱۰۳۸

ISBN:
۰۱۳۴۱۷۷۳۰۴, ۹۷۸۰۱۳۴۱۷۷۳۰۴
ID:
۱۴۴۶۵۹۹

Time added:
۲۰۱۶-۰۱-۲۴ ۲۳:۵۷:۱۰
Time modified:
۲۰۱۶-۰۳-۲۰ ۱۰:۵۰:۵۰

Size:
۴۰ MB (42420032 bytes)
Extension:
pdf

 …

دانود كتاب Java: An Introduction to Problem Solving and Programming

دانود كتاب Java: An Introduction to Problem Solving and Programming

دانود كتاب Java: An Introduction to Problem Solving and Programming

Title:
Java: An Introduction to Problem Solving and Programming
Volume:

Author(s):
Walter Savitch

Year:
۲۰۱۴
Edition:
۷

Language:
English
Pages:
۱۰۲۴۱۰۲۴

Size:
۷ MB
Extension:
pdf

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان عصر اطلاعات ۲۰ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان عصر اطلاعات ۲۰ ص

چکيده بشر در طي مسير تکاملي خود با جوامع متعددي روبهرو گشته است. از آن جمله ميتوان به جامعه ايلياتي، جامعه روستايي و جامعه صنعتي اشاره کرد. اختراع رايانه در اواسط قرن بيستم، گسترش شبکههاي ارتباطي و اهميت اطلاعات در حيات اجتماعي، منشأ تحولات نويني در زندگي انسان گرديده است. دوران جديد که به عصر اطلاعات موسوم است، نتيجه فنّاوري اطلاعات و ارتباطات ميباشد. امروزه انسان، جامعهاي مبتني بر فنّاوري اطلاعات و ارتباطات را تجربه ميکند که از…