دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان سايت گوگل ۲۰ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان سايت گوگل ۲۰ ص

فهرست مطالب: مقدمه …………………………………………………………………………. ۲ ۱-تاريخچه …………………………………………………………………. ۴-۳ ۲-شركت گوگل …………………………………………………………..۵-۴ ۳-گوگل…………………………………………………………………….. ۶-۵ ۴-شركت وكاركنان………………………………………………………. ۷-۶ ۵-مديران…………………………………………………………………….. ۸ ۶-گوگل پلكس……………………………………………………………. ۹-۸ ۷-محصولات وخدمات جستجوگر……………………………………۱۱-۱۰-۹…