نرم افزار جدید تست گوشی

نرم افزار جدید تست گوشی

نرم افزار جدید تست گوشی

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺴﺖ ﮔﻮﺷﯽPhone Tester Premium v2.0.10ﺗﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﯽﺗﺴﺖ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎﺗﺴﺖ ﺑﺎﻃﺮﯼﺗﺴﺖ ﺟﯽ ﭘﯽ ﺍﺱﺗﺴﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦﺗﺴﺖ ﺁﻧﺘﻦ ﺩﻫﯽﺗﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻭﺍﯾﻔﺎﺗﺴﺖ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﮔﻮﺷﯽ 
توجه کنید فایل را پس از دانلود از حالت فشرده خارج کنید
 
پشتیبانی انلاین۰۹۳۷۱۷۹۸۴۹۶
 …